Inzicht in softwaremethoden, technieken en termen voor opdrachtgevers

Blog  — vr. 12 mei 2023

In de wereld van softwareontwikkeling is het niet altijd eenvoudig om de juiste keuzes te maken als opdrachtgever. Er zijn namelijk veel verschillende methoden, technieken en filosofieën die worden gebruikt om software van hoge kwaliteit te leveren. Als opdrachtgever is het belangrijk om te weten waar u op moet letten en welke aanpak het beste past bij uw behoeften.

Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van softwareontwikkeling, van Agile tot DevOps en van CD/CI tot versiebeheer. Hierdoor krijgt u als opdrachtgever een beter inzicht in de verschillende werkwijzen en kunt u de juiste keuzes maken voor uw project. Vraag uw ontwikkelaar gerust om meer informatie als u niet duidelijk hebt welke methode zij standaard hanteren.

Softwareontwikkeling: een complex en chirurgisch proces

De ontwikkeling van software is niet te vergelijken met een productielijn en is lastig te standaardiseren. Daarnaast vertoont softwareontwikkeling meer overeenkomsten met onderzoek en proefondervindelijk verkennen dan met een assemblageproces. De complexiteit van softwareontwikkeling wordt voornamelijk veroorzaakt door de vele tienduizenden tot honderdduizenden variabelen die erbij betrokken zijn. Het heeft in dat opzicht meer overeenkomsten met een chirurgische ingreep, omdat ook anatomie eenzelfde complexiteit, diversiteit en onvoorspelbaarheid kent. Tot slot is net als in een operatiekamer de patiënt niet per se beter af met 50 chirurgen. Toch is in beide gevallen een klein, nauw en ervaren samenwerkend team een hele goede optie.

Het is algemeen bekend dat niet alle softwareprojecten succesvol zijn. Zo staan bijvoorbeeld overheidsinstanties voor de uitdaging om grote projecten te initiëren, maar soms gaat dit helaas niet volgens plan. Dergelijke mislukkingen gaan gepaard met aanzienlijke financiële consequenties en krijgen doorgaans veel aandacht in de media. Het idee dat het simpelweg 'openen van een extra blik programmeurs' de oplossing biedt voor het versnellen van softwareontwikkeling, is onjuist, ongeacht de schaal van het project. Hoewel het belangrijk is om ook op te merken dat andere factoren hierbij een rol spelen.

Hoewel experts de afgelopen 50 jaar hard hebben gewerkt om software beter en slimmer te ontwikkelen, heeft dit slechts geleid tot een handvol methoden die nog steeds in gebruik zijn. Mogelijk kan machine learning, als onderdeel van kunstmatige intelligentie, in de toekomst dienen als een waardevol gereedschap om het proces verder te versnellen. Echter, momenteel is het gebruik van LLM/ML nog extreem risicovol voor de werking, veiligheid en kwaliteit van code.

De waterval-methode (grote projecten)

De watervalmethode is een traditionele methode voor softwareontwikkeling, waarbij elke fase van het project strikt gescheiden is van de volgende. Het is een sequentiële methode, waarbij elk project vooraf in sterk gedefineerde fases wordt opgedeeld en elke fase pas begint als de vorige volledig is afgerond. Deze methode is wat gedateerd en komt het meest voor bij enorm grote projecten, zoals van overheden, waarbij het belangrijk is om de voortgang te bewaken door fases definitief te sluiten. Hoewel deze methode vaak wordt bekritiseerd vanwege het ontbreken van flexibiliteit, kan het in de juiste omstandigheden nog steeds zeer effectief zijn in combinatie met de juiste softwareontwikkelaar.

De V-methode (kritieke projecten)

Deze methode lijkt sterk op de watervalmethode. Het verschil zit hem in het feit dat in dit model testen in elke fase van het ontwikkelingsproces worden geïntegreerd om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. Het V-model wordt vaak gebruikt bij kritieke systemen, zoals in de lucht- en ruimtevaart en de medische industrie. Hoewel deze methode zo specialistisch is dat het vrijwel nergens anders wordt gebruikt, is het toch van cruciaal belang voor de veiligheid en betrouwbaarheid van deze systemen. In de commerciële sector wordt de DevOps filosofie vaak gebruikt als equivalent. Hierover later meer.

De Agile-methode (reguliere projecten)

Agile is een pure methode gericht op het plannen en beheersen van softwareontwikkeling, met een focus op iteratieve ontwikkeling van software in kleine stappen genaamd sprints. Na elke sprint is er opnieuw overleg en, indien nodig, bijsturing, ook wat betreft prijs. In tegenstelling tot de watervalmethode kunnen sommige sprints parallel lopen. Deze methode wordt momenteel veel gebruikt omdat het de complexiteit van softwareontwikkeling behapbaar maakt voor zowel opdrachtgever als ontwikkelaar. Scrum en Kanban zijn varianten van deze methode. De voorganger van de Agile-methode is de Incrementele methode, maar hierbij lag de nadruk op de software zonder de samenwerking en communicatie van het team daaromheen.

De spiraal-methode (risicovolle projecten)

De spiraalmethode is, net als de Agile-methode, een iteratieve methode. Maar deze methode is gericht op het beheersen van risico's in het ontwikkelproces. De ontwikkeling van het project verloopt in cycli waarbij elke cyclus begint met het identificeren van doelen en risico's voor die cyclus en voor het totale project tot dat punt. Vervolgens wordt er een prototype ontwikkeld om deze doelen en risico's te testen en te verifiëren. Op basis van de bevindingen uit de prototypefase wordt de ontwikkeling aangepast en geoptimaliseerd. Deze methode is vooral geschikt voor risicovolle projecten met veel veranderingen en een hoge mate van onzekerheid over de totale haalbaarheid. Deze methode is er tevens erop gericht om de investering zo min mogelijk te verspillen door, indien nodig, zelfs zo vroeg mogelijk 'de stekker uit het project te trekken'.

De Lean filosofie (budget projecten)

Dit is geen pure methode, maar eerder een filosofie die samen met een methode kan worden gebruikt. Het is gericht op het minimaliseren van verspilling in processen, zowel in de bedrijfsprocessen van de softwareschrijver als in de softwareontwikkeling zelf. Het doel is om elke euro van de opdrachtgever maximaal te benutten. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door de complexiteit te verminderen en te bedenken wat echt noodzakelijk is, maar ook door overbodige vergaderingen en overlegmomenten te verminderen. Deze filosofie is vooral geschikt voor prototyping en minimum viable products, hoewel het altijd kan worden toegepast. Het is de meest directe route naar resultaat met zo min mogelijk verspilling, maar het resultaat kan wel minimaal zijn.

De DevOps filosofie (moderne projecten)

Dit is geen pure methode, maar eerder een hybride van een methode en filosofie. DevOps richt zich voornamelijk op het automatiseren van het ontwikkelen, testen en implementeren van software, maar het is meer dan dat. Het is ook gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen ontwikkeling en operations om software van hoge kwaliteit sneller en betrouwbaarder te kunnen leveren. DevOps omvat agile en lean principes, zoals iteratieve ontwikkeling en continue verbetering. Het neemt de software en de leefomgeving ervan mee, en werkt bij de ontwikkeling veel geautomatiseerd om snel en nauwkeurig resultaten te behalen in elke omgeving. Over die omgevingen hebben we het later uitgebreider.

Interlude; halverwege de eindstreep

Als u het tot hier hebt gehaald, dan is het tijd voor een slokje water. Er zijn nog enkele termen om te bespreken en daarna heeft u alle relevante informatie om uw volgende project in te laten richten zoals dit voor uw organisatie het beste past. Neem even een pauze en kom dan terug om samen de eindstreep te halen.

SDLC; een gestructureerde leidraad voor efficiënte softwareontwikkeling

Het is tijd voor wat laatste termen. Te beginnen met SDLC. Dit staat voor 'Software Development Life Cycle'. Het is geen ontwikkelmethode of filosofie, maar een raamwerk om een project in te richten. Het biedt een generieke leidraad die bestaat uit zes fases:

 1. Analyse van de behoeften (ook wel 'inventarisatie')
 2. Planning
 3. Architectuur (ook wel 'ontwerp')
 4. Ontwikkeling
 5. Testen
 6. Implementatie (ook wel 'uitrollen')

Het volgen van SDLC kan helpen om software efficiënter en gestructureerder te ontwikkelen, dankzij de duidelijke richtlijnen voor elk stadium van het ontwikkelproces. SDLC kan worden gebruikt in combinatie met verschillende methoden en filosofieën en is schaalbaar, van grote watervalstappen en korte Agile-sprints tot minuscule DevOps iteraties. De laatste stap van SDLC is echter bijzonder en kan alleen worden gerealiseerd met de DevOps-filosofie. DevOps maakt het namelijk mogelijk om de allerkleinste stappen, zelfs veel kleiner dan een Agile-sprint, uit te rollen. Ook naar productieomgevingen. Hoewel de Agile-methode het resultaat van een sprint bespreekt met de opdrachtgever, gebeurt dit nog altijd in een gecontroleerde omgeving. Om dit verder toe te lichten, moeten we eerst de verschillende omgevingstypes bespreken.

Van ontwikkeling tot productie: een kijkje in de verschillende softwareomgevingen

 • Ontwikkelomgeving
  Dit kan variëren van een thuiswerkplek tot een kantoorwerkplek. Het is de plek waar de softwareontwikkelaar de code schrijft en voor het eerst uitprobeert om te bevestigen dat het doet wat het moet doen.
 • Integratieomgeving
  Dit is vaak op kantoor, maar kan ook een server zijn in een datacentrum. Het is de plek waar het werk van één of meerdere ontwikkelaars voor het eerst samenkomt en samengevoegd wordt.
 • Testomgeving
  Als het samenvoegen in de vorige omgeving slaagt, krijgt de software een versienummer en komt het in deze omgeving terecht. Hier werken QA (Quality Assurance) medewerkers aan het controleren of de software werkt zoals bedoeld, geen onbedoelde bijwerkingen heeft en of er geen regressie optreedt. Daarover later meer.
 • Stagingomgeving
  Dit is de omgeving die voor het eerst ook toegankelijk is voor personen anders dan personeel van het softwarebedrijf. Stagingomgevingen zijn vaak gedeeld met de opdrachtgever, en soms met andere betrokken partijen. Het is belangrijk dat een stagingomgeving zo identiek mogelijk is aan de productieomgeving om zeker te zijn dat de software zich in deze omgeving hetzelfde gedraagt als in de productieomgeving.
 • Productieomgeving
  Dit is de omgeving waar de software uiteindelijk beschikbaar zal zijn voor alle gebruikers. In het geval van een webwinkel is dat op het openbare internet, toegankelijk voor alle consumenten. In het geval van industriële software is dit de fysieke fabriek waar de software daadwerkelijk gebruikt zal worden.

Terugkomend op SDLC en het verschil tussen Agile sprints en DevOps iteraties: in het geval van Agile wordt het resultaat vaak in de integratie- of testomgeving samen met de opdrachtgever bekeken en besproken. Bij DevOps wordt het resultaat echter in de stagingomgeving met de opdrachtgever beoordeeld en kan het na goedkeuring zelfs direct in de productieomgeving worden uitgerold. Door de betrouwbaarheid van de automatisering binnen DevOps is het uitrollen van de zesde fase van SDLC mogelijk in zowel de staging als de productieomgeving. Bij de Agile-methode is dat niet aan te raden.

Hoe SDLC en DevOps elkaar versterken voor betrouwbare softwareontwikkeling

DevOps is een populaire aanpak in de softwareontwikkeling van de laatste jaren. Belangrijke termen binnen DevOps zijn Continuous Development (CD) en Continuous Integration (CI). Deze termen verwijzen naar geautomatiseerde stappen die worden genomen binnen de DevOps iteraties, waardoor de code snel en betrouwbaar door alle omgevingen heen kan worden gestuurd. Het opzetten van een CD/CI-pipeline vereist enige inspanning, maar het biedt de garantie dat elke iteratie op dezelfde consistente wijze kan worden uitgerold, zelfs tot in de productieomgeving.

Om die reden gebruikt Exclusive-IT standaard een DevOps SDLC, tenzij er in overleg met de opdrachtgever wordt besloten om anders te werken. Er zijn legitieme redenen om hiervan af te wijken, zoals lean voor prototyping of opdrachten met een beperkt budget, en de V-methode voor 'mission critical' opdrachten met extreem hoge kwaliteitseisen. In dergelijke gevallen is DevOps SDLC niet de beste keuze. Toch is het in vrijwel alle andere gevallen de enige robuuste aanpak voor betrouwbaar en kwalitatief resultaat.

Het belang van versiebeheer: de ruggengraat van professionele softwareontwikkeling

Versiebeheer is een absolute must, ongeacht welke methode, filosofie, leidraad of andere aanpak er ook gekozen wordt. Versiebeheer is een werkwijze waarbij elke verandering in de software geregistreerd wordt, opgeslagen wordt, voorzien wordt van een korte uitleg, ingepast kan worden in een groter geheel, teruggevonden kan worden, verwijderd kan worden en meer. Elke ontwikkelaar en elke opdrachtgever zou versiebeheer moeten omarmen bij elke codewijziging. Zonder versiebeheer is software een grote blinde vlek zonder enige controle en verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om één ontwikkelaar of teams van tientallen per team, versiebeheer is de enige manier waarop je professionele softwareontwikkeling verantwoord kunt uitvoeren.

Regressie: de terugkeer van ongewenst gedrag in software

Tot slot wilde ik nog even terugkomen op de term 'regressie' zoals beloofd. Dit is een term die gebruikt wordt om ongewenst softwaregedrag aan te duiden dat eerder al was opgelost. Ongewenst gedrag van software wordt vaak aangeduid met de term 'bugs', hoewel die term op zichzelf weer een interessant verhaal is waar ik nu niet op in zal gaan. Regressie is dus simpelweg een bug die om een of andere reden weer teruggekeerd is. Als dit vaak gebeurt, kan dat een teken zijn dat er iets fundamenteel mis is.

Regressie kan sporadisch voorkomen als gevolg van fouten in de CI/CD-pipeline of het versiebeheer. Als bugs hardnekkig zijn en blijven optreden, kan dat duiden op 'spaghetti code'. Dat is een term uit de softwarewereld die gebruikt wordt om aan te geven dat de code mogelijkerwijs van erg lage kwaliteit lijkt te zijn, waarbij het oplossen van de ene bug soms meerdere andere veroorzaakt. Het herhaaldelijk optreden van regressie en bugs kan een signaal zijn dat er sprake is van onvoldoende expertise of middelen om deze problemen effectief op te lossen.

Het einde van een kijkje onder de oppervlakte

Het is fascinerend om te beseffen dat wat u zojuist hebt gelezen slechts het topje van de ijsberg is als het gaat om de wereld van softwareontwikkeling. Er valt nog zoveel te ontdekken en te leren, en het kan soms overweldigend lijken. Maar door de juiste informatie en inzichten te hebben, kunt u als opdrachtgever weloverwogen beslissingen nemen die aansluiten bij de doelstellingen van uw organisatie.

Mijn hoop is dat deze informatie u niet alleen heeft geïnformeerd, maar ook heeft geïnspireerd om vertrouwen te hebben in het nemen van beslissingen voor uw volgende softwareproject.